1. IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :
În nume personal, în calitate de client/partener (cumpărător, locatar, beneficiar, comodatar, deponent, curtier etc.), în relaţia comercială cu HRC ORIGINAL NETWORK, în calitate de operator, prin prezentul document, fiind informat de operator cu privire la drepturile mele referitoare la protecţia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opoziţie, dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor), declar că sunt de acord şi consimt în mod liber şi expres că HRC ORIGINAL NETWORK poate prelucra datele mele personale în următoarele condiţii :

2. IDENTIFICAREA OPERATORULUI :
HRC ORIGINAL NETWORK cu sediul în Comuna Cobadin, str. Prepeliţei, nr. 12, judeţul Constanţa, înregistrată la ORC Constanţa sub nr. J13/1387/2017, CUI RO37539676,
Politica GDPR in cadrul HRC ORIGINAL NETWORK disponibilă şi pe pagina www.horecanet.ro .

3. DATE PERSONALE PRELUCRATE
– numele şi prenume;
– adresa de domiciliu;
– cod numeric personal (CNP), datele de identificare şi emitere din CI, paşaport, permis de conducere, număr de telefon şi adresă de e-mail;
– cont bancar, cod IBAN.

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE ŞI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie şi electronic (după caz).

Scopul procesării:
– încheierea şi executarea contractului (relatiei comerciale cu operatorul),
– îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;
– în scopul interesului legitim al operatorului şi/sau al unei terțe părţi.

5. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT
Sunt de acord ca operatorul să colecteze si să prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toată durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. După această perioadă, îl voi informa (în scris) pe operator dacă poate continua să păstreze si să prelucreze datele mele personale sau nu, cerându-i să acţioneze în consecinţă pozitiv (continuarea procesării)/negativ (retragerea consimţământului).

De asemenea, îl voi notifica pe operator dacă voi decide retragerea consimţământului de prelucrare a datelor personale înainte de exipirarea duratei mai sus menţionate.

Înteleg că retragerea consimţământului operează pentru viitor, de la data notificării scrise adresate operatorului şi poate fi însoţită de notificarea specifică de a fi uitat, în cazul în care decid că nu voi mai cumpăra produse şi servicii de la HRC ORIGINAL NETWORK sau că nu voi mai intra în alte relaţii comerciale cu aceasta.

Dacă voi omite să informez pe operator despre retragerea consimţământului, sunt de acord ca operatorul să continue prelucrarea datelor mele personale până la trimiterea informării/notificării.

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INTENŢIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

(i) OPERATORUL
– pentru încheierea şi executarea contractului (relaţiei comerciale cu operatorul);
– pentru îndeplinirea unei obligaţii legale a operatorului;
– în scopul interesului legitim al operatorului şi/sau al unei terţe părţi;
– pentru informaţii specifice/oferte de noi produse/promoţii, oferte speciale/invitaţii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau poştei.
Înţeleg că am dreptul să îmi exprim sau nu consimţământul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv în scopuri de marketing fără consecinţe negative legate de executarea relaţiei comerciale cu operatorul. De asemenea, înţeleg că şi în ipoteza în care mi-am exprimat consmiţământul, pot modifica această opţiune oricând ulterior, cu informarea corespunzătoare a operatorului.

(ii) PARTENERII OPERATORULUI
-direct implicaţi în derularea relaţiei comerciale;
-instituţii şi autorităţi publice;
-parteneri implicaţi în respectarea obligaţiilor legale şi de satisfacere a interesului legitim de către operator.

În această situaţie, operatorul trebuie să notifice pe partenerii săi despre cea din urmă decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.

Înteleg că Operatorul nu intenţionează să transfere datele mele personale către terţe-părţi, altele decât cele menţionate mai înainte şi cu care am fost de acord în mod expres.

7. ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Am fost informat de operator că am dreptul:
a) de a fi informat despre şi de a avea acces la datele mele personale prelucrate de operator sau transferate către destinatarii menţionaţi mai sus;
b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;
c) de a fi şterse datele personale din evidenţa sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimţământul pentru prelucrări viitoare;
d) dreptul la portabilitatea datelor;
e) dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor Personale din România cu privire la procesarea datelor mele personale.

Confirm că am citit cu atenţie acest formular şi am înţeles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri şi către cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, în special despre dreptul de retragere a consimţământului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

Semnez acest formular în cunoştinţă de cauză despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protecţia Datelor nr. 679/2016. Atest şi confirm datele completate.